This site provides information using PDF, visit this link to download the Adobe Acrobat Reader DC software.

Burmese Liaison

Welcome to the Tukwila School District!

တခြီလာေက်ာင္းခရုိင္မွ ႀကိုဆိုပါတယ္ရွင့္


စက္တင္ဘာလ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ အခ်ိန္စရင္းမ်ား

 • ဖါ္စတား အထက္တန္းေက်ာင္း ေဒသဆုိင္ရာ တိုးခ်က္ မူ့လုပ္ငန္းစဥ္းေ၀းပြဲ ွစက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ ညေန ၅နာရီခြဲ
 • ဖါ္စတား အထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေန ၅နာရီ
 • ခက္စကိတ္ျဗဴး မူလတန္းခက္စကိတ္ျဗဴး မူလတန္း ေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ ညေန ၅နာရီခြဲ
 • ရုိး၀ါးတား အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ညေန ၆နာရီခြဲ

2016-2017 school calendar in Burmese

2016-17 (၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္)

—Aug. 22-23: New student registration (ေက်ာင္းသားအသစ္ မွတ္ပုံတင္ေသာေန႔)
—Aug. 25 and 26: TRI-optional professional-development days for staff (အခြီးလာေက်ာင္းမွ၀န္ထန္းမ်ားမ်ားဖြိ့ျဖိဳးတိုးတက္မူေန႔)
—Aug. 31: All-staff kick off day (၀န္ထန္းမ်ားေန့)

   Sept. 1: Building-directed day for certificated staff
—Sept. 6: First day of school (ေက်ာင္းစဖြင့္ေသာေန့)
—Oct. 14: No school (TRI-optional for certificated staff) ( ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—Nov. 11: No school (Veterans Day) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—Nov. 23: Early Release
—Nov. 24-25: No school (Thanksgiving break) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—Dec. 19-Jan. 2: No school (winter break) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—Jan. 16: No school (Martin Luther King Jr. Day) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—Jan. 27: No school (teacher prep) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—Feb. 20-21: No school (President’s Day and mid-winter break) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—April 3-7: No school (spring break) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—May 26: No school OR snow make-up day (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—May 29: No school (Memorial Day) (ေက်ာင္းပိတ္သည္)
—June 20: Last day of school (happy summer!) (ေက်ာင္းပိတ္

Preschool /မူႀကိုေက်ာင္း

The Tukwila School District provides two comprehensive preschool programs for low-income children and their families: the Early Childhood Education and Assistance Program (ECEAP) and Head Start. The goal of both programs is to help ensure that children enter kindergarten ready to succeed, and they include preschool, family support, and child health/nutrition coordination.

တခြြြီလာေက်ာင္းခရုိင္မွ ညာဏ္ရည္အမ်ဳိးမ်ုိးျဖင့္တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ၀င္ေငြနည္းေသာမူႀကိုေက်ာင္းခေလးမ်ားအတြက္ပရုိဂရန္ ႏွစ္ခုျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။အေစာပိုင္းငယ္ဘ၀ႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီစဥ္(ECEAP) ႏွင့္ ထိပ္ေနရာဍ္စတင္ ျခင္း တို့ျဖစိသည္။ ဒီပရိုဂရန္ႏွစ္ခု လုံးဧ။္ရည္ရြက္ခ်က္မွာ ခေလးမ်ားသူငယ္တန္းကုိေအာင့္ျမင္ေႀကာ္လြားႏိုင္ရန္ ကူညီေထာင့္မေပးရန္ျဖစ္ျပီး မူႀကို၊ မိသားစုပံ့ပိုးမူႏွင့္ခေလးက်န္းမာေရး၊ အစာအဟာရညိွႏုိင္းမူမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။

ECEAP is a state-funded program that serves 3 and 4 year olds (as of August 31 of the school year) in eligible families. This program is currently offered at Cascade View Elementary and Thorndyke Elementary.

 ECEAP ပရိုဂရမ္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရ ဘ႑ာေငြမွ အသက္ ၃ႏွစ္မွ၄ႏွစ္ အရြယ္( ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ႀသဂုတ္ ၃၁ရက္အတြင္း)အရည္အခ်င္းျပည့္ေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤပရုိဂရမ္အား လက္ရွိ ခက္စကိတ္ျဗဴးမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ သြန္းဒိုက္ မူလတန္းေက်ာင္း၌ ဖြင့္ေပးေနပါသည္။

For more information, contact Family Support Specialists: (အခ်က္အလက္ပိုမိုသိလိုပါက မိသားစုအထူးပံပိုးေပးေသာသူမ်ားအားဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္)

Resources:

Do you think your infant, toddler, or preschooler may have a developmental delay?  You may be eligible for free services. Contact Jane DeMello-Long at 206-901-8033, to schedule a Child Find appointment.

သင့္ခေလးမ်ားဖြံျဖိဳးတိုးတက္မူ့ေနာက္ေႏွးေနသည္ဟုထင္ပါသလား။ သင့္အားေထာင့္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မူ့ အလကားရႏိုင္သည္။Jane DeMello-Long at 206-901-8033 ေခါ္ျပီး  ခေလးအတြက္ အပြိဳင့္မန့္ယူပါ။

Kindergarten သူငယ္တန္း

The Tukwila School District provides free full-day kindergarten for all students beginning who are age 5 by August 31 of the school year. Incoming kindergartners in Washington state participate in WaKIDS in September, which allows us to plan for a smooth transition for children and a successful, connected start to the K-12 experience for families.

 ေက်ာင္း၏ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၌ ၅ႏွစ္ျပည့္ပါက တခြံလာေက်ာင္းခရိုင္မွ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ေနကုန္ အလကားစာသင္ေပးပါသည္။ သူငယ္တန္း ေက်ာင္းစတက္ႏုိင္ရန္ ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္၌ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ပါ၀င္မူ့ျပဳလုပ္ႀက မွသာ ကွၽႊႏု္ပ္တို့အတြက္ ေကာင္းမြန္လြယ္ကူစြာ ခေလးမ်ားအား လြဲေ့ျပာင္းယူႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး သူငယ္တန္းမွ ဆယ့္ႏွစ္တန္းအထိ ေအာင္ျမင္စြာေႀကာ္လြားႏုိင္မွာျဖစ္သည္။

Child Find: Do you believe your 3- to 5-year-old has a disability? We want to offer FREE services!

၃ႏွစ္ မွ ၅ႏွစ္ မသန္စြမ္းေသာခေလးအရြယ္ ရွိပါလို့ယုံႀကည္ပါသလား။ ထုိခေလးမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မူ အခမဲ့ျပုလုပ္ေပးေနပါ။

What is Child Find?

The Tukwila School District is proud to participate in Child Find, a legally-required process to locate, identify, and evaluate children with developmental delays to ensure they receive services to which they are entitled.  If you suspect your child—ages 3 to 5—has a disability that has not been evaluated by the school district, please make an appointment to do so. We want your child to receive the full range of services he or she needs to be successful in school!

Child Find evaluations are held in the Tukwila School District at Cascade View Elementary, 13601 32nd Ave. S., Tukwila. Contact the school t, 206-901-8033, to make an appointment outside of the screening dates below.

ခက္စကိတ္ျဗူးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၃၆၀၁ ၃၂ အက္ဗန္းနယု တခြီလာ ေက်ာင္းမွာ မသန္စြမ္းေသာခေလး ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးေပးေနပါတယ္။ ေက်ာင္းမွ စိတ္ပညာရွင္ ျဖင့္ ေတြ့ရွိဘို့ရန္ အတြက္ ၂၀၆ ၉၀၁-၈၀၃၃ အားေခါ္ျပီး ရက္ခ်ိန္းယူႏုိင္ပါသည္။

Child Find screening dates for the 2016-2017 school year:ရက္ခ်ိန္းယူႏုိင္သည့္ ္ယခု ခုႏွစ ေက်ာင္းအခ်ိန္

 • September 28,  8:30-11 a.m.စက္တင္ဘာလ ၂၈  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • October 19, 8:30-11 a.m.ေအာက္တိုဘာလ ၁၉  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • November 16, 8:30-11 a.m.ႏို၀င္ဘာလ ၁၆  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • January 18,  8:30-11 a.m.ဇန္န၀ါရီလ ၁၈  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • February 22,  8:30-11 a.m.ေဖဖ၀ါရီလ ၂၈  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • March 29,  8:30-11 a.m.မတ္(ခ်္)လ ၂၉  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • April 26,  8:30-11 a.m.ဧျပီလ ၂၆  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ
 • May 24, 8:30-11 a.m. ေမလ ၂၄  ရက္ ၈နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ

Cascade View Elementary open house event.

ပါ၀င္ေပးၿကေသာ မိသားစုမ်ား ကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သင့္သား သမီးပညာေရး တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မူ့ ကို ဆြတ္ခူးပါစို့။

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

Free application for Federal Student Aid ( FAFSA)

 • Be a citizen or eligible noncitizen of the United States.
 • င္ငံသား သို့မဟုတ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင့္ခြင့္ရေသာသူမ်ား သာေရြးခ်ယ္မည္။
 • Have a valid Social Security Number. လူ၀င္မူ့ႀကီးႀကပ္ေရးမွ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ရွိရမည္။(Students from the Republic of the Marshall Islands, Federated States of Micronesia, and the Republic of Palau are exempt from this requirement.)ျပည့္သူ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ မာရွယ္အုိင္လန္၊ မက္လြန္နီးဆီးယား၊ ပေလာင္း ႏုိင္ငံမ်ားမပါ။
 • Have a high school diploma or a General Education Development (GED) certificate, or have completed homeschooling. ၀ါရွင္တန္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဘြဲ့တစ္ခု သို့မဟုတ္ GED ရရွိထားေသာသူျဖစ္ရမည္သို့မဟုတ္ အိမ္ေက်ာင္းပွ ေက်ာင္းျပီးထားေသာသူျဖစ္ရမည္ ။If you don’t, you may still be eligible for federal student aid if you were enrolled in college or career school prior to July 1, 2012. Go to http://studentaid.ed.gov/eligibility/basic-criteria for additional information.
 • Be enrolled in an eligible program as a regular student seeking a degree or certificate. ဘြ့ဲရသာမွန္ေက်ာင္းသား သို့မဟုတ္ တရား၀င္လွက္မွတ္ ရရွိႏုိင္ေသာ ပရုိဂရမ္မ်ားသာ  စရင္းသြင္ႏိုင္သည္။
 • Maintain satisfactory academic progress.ေက်နပ္စရာေကာင္းေသာ ပညာသင္ႏွစ္တိုးတက္မူ့မွတ္တန္း အားထိမ္းသိန္းထားပါ။
 • Not owe a refund on a federal student grant or be in default on a federal student loan. ျပည္နယ္အစိုးရ ေထာင့္ပံ့ေႀကးအေႀကြးရွိသူ သို့မဟုတ္ ေႀကြးဆပ္ရန္ျပက္ကြက္ျခင္း ရွိသူမျဖစ္ရ။

Washington Application for State Financial Aid (WASFA)

Students eligible for WASFA must meet the following criteria:

 ေအာက္ပါသတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္မွီ မွသာ ပညာသင္ဆုေက်းရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

 • Must have graduated from a Washington high school or obtained a GED
 • ၀ါရွင္တန္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဘြဲ့တစ္ခု သို့မဟုတ္ GED ရရွိထားေသာသူျဖစ္ရမည္။(or will do so before beginning college)
 • Must have lived in Washington for three years prior to, and continuously since, earning a high school diploma or equivalent
 • အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ရေသာဘြဲ့ သို့မဟုတ္ ညီမ်ွေသာဘြဲ့ရရွိစဥ္အတြင္း ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္တြင္ ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ေနေသာသူျဖစ္ရမည္။
 • Sign an affidavit (written promise) to file an application to become a permanent resident of the United States when eligible to apply.
 • အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတြင္အျမဲတန္းေနထိုင္ရန္ေရွာက္ထားေသာ သူမ်ား ထိုေလွ်ာက္လြွာ စာ၇ြက္အား လက္မွတ္္ထိုးႏုိင္သည္။
 • Must meet Washington State Need Grant Program requirements
 • ၀ါရွင္တန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ သတ္မွတ္ထားေသာခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ေဘာင္၀င္ရမည္။

Financial Aid Night Announcement

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ ပညာသင္စရိတ္ ေထာင့္ပံ့ေႀကး ေရွာက္လြွာ မ်ားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန့မွစတင္ ေရွာက္ႏိုင္ေႀကာင္း ဒီႏွစ္ အတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္း ျပီးမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အသိေပးလိုပါသည္။ Foster အထက္တန္းေက်ာင္း မွေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပီးရင္ ေကာလိမ့္တက္ႏိုင္ရန္ စာရြက္စာတန္းမ်ား ျဖည့္ဘို့ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန့မွာ ေထာင့္ပံေက်းရရန္ ကူညီပါမည္။

IMG 20161013_1804321-e1476985381308

Changes to School Calendar  (10/4/2016)
Tukwila School District have been made changes to the 2016-2017 school calendar. You will receive an updated printed calendar in the next few weeks.  There are three major changes:

1. Some of the Early Release days have been eliminated. On those days students will attend all day instead of being released early. The first of these days is November 2.ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန့သည္ ေက်ာင္းေစာေစာျပန္လြတ္ေသာေန့မဟုတ္ပါ။ တစ္ေနကုန္ ေက်ာင္းတက္ရမည္။
2. High School Graduation has moved to June 16. အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားဘြဲ့ယူေသာေန့မွာ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန့ျဖစ္သည္။
3. The last day of school will now be June 20.  ေက်ာင္းေနာက္ဆုံး ပိတ္ရက္မွာ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန့ျဖစ္ပါသည္။
2016-17schoolyear

အခမဲ့အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းႀကင္၌အသုံး၀င္မည့္အခ်က္အလက္မ်ား (CV Care Night ( Oct 6, 2016 at 5:30 pm)

ေန့ရက္ ။  ႀကာသပေတးေန့ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္ ညေန၅နာရီခြဲ

ေနရာ ။ ခက္စကိတ္ျဗဴးမူလတန္းေက်ာင္း

လာႏိုင္ေသာသူမ်ား ။ ခက္စကိတ္ျဗဴးမူလတန္းေက်ာင္း မွမိသားစုမ်ား

 CV Care Night

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

Foster Students and staff Cultural assembly.
(ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ျမန္မာလို၀တ္ခဲ့ေပးလို့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

Care-night at Throndyke on November-17th-2016

Come and shop for FREE clothes for your children

ခေလးမ်ားအတြက္အ၀တ္အစားမ်ား အလကားလာယူလို့ရပါတယ္။ ညေန ၅နာရီမွ ၇ႏွစ္နာရီ အတြင္းလာယူႏုိင္ပါတယ္။

Showlater after School Homework Club (အလယ္တန္းေက်ာင္း ၌ ေက်ာင္းလြတ္လ်ွင္ အိမ္စာကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အဖြဲ့)

 When: Tuesday & Thursdays – Starts Nov. 1st. အဂၤါ ႏွင့္ ၿကာသပေတး ေန့မ်ားသာ ( လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန့ မွာစမည္)

Where: Showalter Middle School Room B117  ရူိး၀ါးတား အလယ္တန္းေက်ာင္း ၊ အခန္း ၁၁၇

Time: 2:45 – 3:45 ၂ ႏွစ္နာရီ ၄၅ မိႏွစ္မွ ၃နာရီ ၄၅ မိႏွစ္အထိ။

 Students are welcome to drop in and get help with Homework. There is no after school activity bus available.

Please contact Ms. Fichamba with any questions: fichambaj@tukwila.wednet.edu (206)901 7822

 

CPR training for Tukwila community ( တခြီလာ၌ ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္  ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္း)

သင္တန္းကို လာတက္ေရာက္ႀကေသာ သူမ်ား ကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

IMG  IMG

IMG  IMG

IMG  IMG

IMG  IMG

IMG  IMG

IMG  IMG

IMG 

IMG

IMG

Cascade View  conference ျပဳလုပ္မည့္ေန့မ်ားမွာ

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ၊ ၉ ၊ ၁၀ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကေတာ့ ေန့လည္ ၁နာရီမွ ညေန ၆ နာရီခြဲ အထိျဖစ္ပါတယ္။ appointment  မရေသးသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ေၿကာင့္အခ်ိန္ေျပာင္းခ်င္ေသာသူမ်ား ေက်ာင္းသားေရးရာဋါနမွ မဥမာကို အေႀကာင္းႀကားပါ။

Showalter Middle School conference ျပဳလုပ္မည့္ေန့မ်ားမွာ

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ၊ ၉  မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကေတာ့ ၈ရက္ေန့၊ ေန့လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ အထိျဖစ္ျပီး ၉ ရက္ေန့ မွာေတာ့ ေန့လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီခြဲ အထိျဖစ္ပါသည္။ appointment  မရေသးသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ေၿကာင့္အခ်ိန္ေျပာင္းခ်င္ေသာသူမ်ား ေက်ာင္းသားေရးရာဋါနမွ မဥမာကို အေႀကာင္းႀကားပါ။

Foster High School conference ျပဳလုပ္မည့္ေန့မ်ားမွာ

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ ၊ ၉  မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကေတာ့ ၈ရက္ေန့၊ ေန့လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန 3 နာရီ အထိျဖစ္ျပီး ၉ ရက္ေန့ မွာေတာ့ ေန့လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန 3 နာရီအထိတစ္ႀကိမ္ ညေန ၄နာရီမွ ၇ နစ္နာရီတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ appointment  မရေသးသူမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ေၿကာင့္အခ်ိန္ေျပာင္းခ်င္ေသာသူမ်ား ေက်ာင္းသားေရးရာဋါနမွ မဥမာကို အေႀကာင္းႀကားပါ။

Highly Capable Kindergarten Testing ( တစ္စုံတစ္ခုကို ထူးခြ်န္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ သူငယ္တန္းခေလးမ်ာအတြက္ စစ္ေဆးသည့္စာေမးပြဲ) ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းအား သူငယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အိမ္သို့ တခြံလာေက်ာင္းခ်ုပ္မွ Monday, 11/7/2016 တြင္ပို့ေပးလိုက္ပါသည္။ ေမးခြန္းရွိပါက ၂၀၆-၃၄၈-၇၂၂၈ ကို ေခါ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။

IMG  IMG

IMG

application_burmese (ထိုေနရာ ႏွိမ့္လိုက္ပါက ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ ထားေသာ စာရြက္ ရမည္)

Our Schools

Cascade View
Elementary School
206-901-7700

Thorndyke
Elementary School
206-901-7600

Tukwila
Elementary School
206-901-7500

Showalter
Middle School
206-901-7800

Foster
High School
206-901-7900