Skip To Main Content

Nepali Liaison

Binita Dahal

Faculty Information

Department(s)
Community Liaisons
Title(s)
Community & Family Liaison - Nepali, Hindi, Punjabi, and Bhutanese

Contact Information

Email
(Primary)
Mobile Phone
206-356-9567

नेपाली प्रतिनिधि (Nepali Liaison)

टकोला स्कूलमा स्वागत गर्दछु।

नेपाली भाषामा मदत्त चाहिएमा म बिनिता दाहाल लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

News and Updates

There is no board to display